29, ఆగస్టు 2016, సోమవారం

వర్షావతరణం

వర్షావతరణం
---------------------
భావరాజు పద్మిని - 30/8/16

గాఢపు మబ్బులు గగనము కమ్మెను
మరలక తప్పని సూర్యుడు దాగెను
ఆర్తిగ సెగలతొ అవని వేచెను
గాలుల సవ్వడి సేదను దీర్చెను
ఎప్పుడెప్పుడని ఎదసడి అడిగెను
తొలకరి తపనలు తీర్చే తరుణం !

జీవుల కన్నులు మింటినె జూచెను
తూనీగల రొదలు రాకను జెప్పెను
పురులు విప్పుకుని నెమళ్ళు ఆడెను
కప్పలు బెకబెక సందడి జేసెను
పక్షులు గూటిన గుట్టుగ దాగెను
నీటి ముత్యముల నడిగెను నయనం !

ధనధనధనధన ఉరుములు ఉరిమగ
మిలమిలమిలమిల మెరుపులు మెరవగ
జలజలజలజల చినుకులు రాలగ
తడిసిన మట్టి సుగంధము రేగగ
మనసు మనసునా పులకలు పూయగ
ఇలను వెలసె నవ వర్షావతరణం !

కొబ్బరాకుల చిటపట జల్లు
చిట్టి పిట్టల కువకువ జల్లు
కొండకోనల రవళించే జల్లు
ఎండన బంగరు జిలుగుల జల్లు
వెన్నెలలో జలతారుల జల్లు
స్వాతి చినుకుగా మారెడి ముత్యం
కోటి వన్నెలతొ కులికెడి మురిపెం !వాన చినుకులా వన్నె దొంగలా?
పూవుల మధువుల గ్రోలుచు రాలెను
తరువుల ఓషధులన్నీ తడిమెను
పడతుల వంపుల నిగ్గులు తేల్చెను
పక్షుల గొంతుల లోతులు తాకెను
జగతిన కణకణమును మెరిపించెడి
తుషారముల వాసంత విలాసం !

ఎదిగిన మనసున దాగిన బాల్యము
వేసిన ముసుగుల వలిచి వేసెను
పసిడి పసితనమును వెలికి తీయుచు
పన్నా పడవల సొబగుగ ఆడెను
గొడుగుల దాగినా తడిపే సరసం
ఆత్మ లోతులను తడుమునువర్షం !

నింగికి నేలకు వంతెన వేసెను
సప్త వర్ణముల సొగసులు పోయెను
మంచుగ గిరులకు మకుటము బెట్టెను
వడగళ్ళతొ తెలి పూలే పూచెను
రంగుల రంగరించుకు చేసెను
సోలిన జగమున సందడినాట్యం!

సంద్రము నుండి ఎగసిన నీరే
లవణము వీడి జలజల కురిసెను
మన్నూమిన్నూ కలుపుతు ముంచెను
వేసవి గాడ్పులు తీర్చుచు మురిసి,
వాగులవంకల నదులను గూడి,
తిరిగి సంద్రమున కలియుట చోద్యం !

వాన చినుకుల తడియుట తప్పట
రోగాములన్నీ చెంత చేరునట !
రైను డాన్సుల ఎగురుట ఒప్పట ?
మురికి నీట సయ్యాటలు మేలట !
నవీన పోకడల నటనలు నమ్మక
తడిసి పొందుమా మరియొక జన్మం !

***

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి