5, మార్చి 2017, ఆదివారం

గాజు బొమ్మ

గాజు బొమ్మ
భావరాజు పద్మిని - 5/3/17

కనులముందు వేవన్నెల ప్రకృతి శోభ పల్లవించ
తెరలనేమి చూస్తావు? తెరచిచూడు మనసును.

చిరుజల్లుల స్వాతివాన భువికెల్లను తృష్ణదీర్చ
పరవశించి పరికించక, యంత్రముతో యాతనేల ?

చిట్టిపాప బోసినగవు రారమ్మని దరికిపిలువ
అందుకొనక ఆదమరచి మీటలతో ఆటలేల?

నీకోసమె కాచుకున్న ప్రేమమూర్తి పలకరించ
కన్నెత్తైనా చూడక పొరలనేవొ కదపనేల?వేకువ పాఠాలు మరచి, సందెల సందళ్ళు విడిచి,
పక్షుల కలరవము వినక, వెన్నెల వగలన్ని కనక,
అలల గలగలలు వలదని, పిల్లగాలులను పొమ్మని,
శాంతిలేదు మనసుకంటు, సాంత్వనకై పరుగులేల?

బొమ్మలు ప్రతిరూపాలు, నకలు కాని అసలు కావు !
త్రిశంకు స్వర్గమెపుడు స్వర్గానికి సాటిరాదు !
ప్రకృతిమాత ఒడినిచేర్చి లాలించగ స్వాగతించ
నిరసించి తెలియరాని తపనలతో రగులుటేల?

తాకలేని అనుభూతుల గాజుబొమ్మ స్మార్ట్ ఫోన్
ప్రకృతి ప్రతికృతి కాదది, మమతల మరిపించలేదది !
సంఘజీవి మనిషి నేడు బెంగ జీవి కాకముందె
స్పందించే మధురజగతి సవ్వడివిను నేస్తమా !