8, అక్టోబర్ 2014, బుధవారం

శ్రీగురుని చరణాలు

శ్రీగురుని చరణాలు - గేయం 
----------------------------------
భావరాజు పద్మిని - 08/10/2014

శ్రీగురుని చరణాల భజియించు మనసా !
శ్రీధరుడే శరణని స్మరియించు మనసా !

గురు రూపమున నుండు సకల దేవతలు 
గురు వాక్కున నుండు సకల మంత్రాలు 
గురు పాదుకలనుండు సకల తీర్థాలు 
గురునెరింగిన జన్మధన్యమే మనసా !

గురు వరద హస్తమే భవరోగహరణం 
గురు రక్ష కవచమే ఆపన్నివారణం 
గురు కృపా దృష్టియే భవసాగర తరణం 
గురుసేవతో నీవు తరియించు మనసా !

గురు దర్శనమే నీకు శుభదాయకం 
గురు బోధలే నీకు మధు సేవనం 
గురు నామమే నీకు శుభ తారకం  
గురు సన్నిధే సిసలైన పెన్నిధే మనసా !కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి